Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żninie


Idź do treści

Nowe zasady zglaszania i organizowania wypoczynku

GALERIA > inne

Nowe zasady zgłaszania i organizowania wypoczynku

dla dzieci i młodzieży


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 218 poz.1696).Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 marca 2010 r.

Zgodnie z treścią cytowanego rozporządzenia:

Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawianiu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku zgodnie ze wzorem określonym do rozporządzenia (zał.1).

Zgłoszenie wypoczynku powinno zawierać:

- dane dotyczące organizatora wypoczynku

- informację o formie wypoczynku

- czas trwania, liczbę uczestników

- dane dotyczące kwalifikacji kierownika wypoczynku, pracowników pedagogicznych, wolontariuszy

- informację nt. programu pracy z dziećmi i młodzieżą

- informację nt. rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku

- informację nt. przebiegu trasy obozu wędrownego

Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie w wersji papierowej i elektronicznej nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Kurator oświaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wypoczynku wydaje organizatorowi zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku. Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych zaświadczeniach
o zgłoszeniu wypoczynku poprzez umieszczenie w publicznej bazie danych. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno – sanitarnych oraz ochrony środowiska.

Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W przypadku prowadzenia wypoczynku niezgodnie
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora lub – w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu – zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora.

W tym przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące wypoczynku, jego elektronicznej rejestracji, sposobu wypełniania formularza zgłoszenia on- line dostępne są w Internecie na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl/

W przypadku obozów organizowanych pod namiotami obowiązują wymagania wynikające z zapisów ww. rozporządzenia oraz Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego z czerwca 2010 roku w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.


Instrukcja sanitarna w sprawie organizowania obozów harcerskich pod namiotami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

AKTUALNOŚCI | KIEROWNICTWO | DO POBRANIA | KOMUNIKATY | GALERIA | KONTAKT | RODO | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego